Prof. Dr. Jürgen Dengler

Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls Pflanzenökologie

VegetationsökologieVegetationsökologie
BiodiversitätsforschungBiodiversitätsforschung
MakroökologieMakroökologie
ÖkoinformatikÖkoinformatik
NaturschutzbiologieNaturschutzbiologie
Regionale GeobotanikRegionale Geobotanik
Experimentelle ÖkologieExperimentelle Ökologie
ÖkophysiologieÖkophysiologie
Theoretische ÖkologieTheoretische Ökologie
Aktuelle Termine
Do. 30.06.2016
Pflanzenökologie-Seminar: 2 MSc.-Arbeiten
BayCEER-Kolloquium:
Do. 30.06.2016
The Anthropocene - is there a case for a new geological ...
BayCEER Member